Charakterystyka techniki sterowania

Pobierz

Sterowanie - celowe oddziaływanie na określony obiekt (urządzenie lub proces), tak, aby osiągnąć pożądane zachowanie obiektu (urządzenia lub pożądane cechy procesu).. Ogólny zarys i modele sterowania 9 .. 2.Rysunek 1 pokazuje sytuację, w której pętla staje się niestabilna, ponieważ jej całkowite przesunięcie fazowe wynosi 360°, a wzmocnienie 2,0.. 2.1.8] to działania ukierunkowane na wykorzystanie metod .strukturaln ą zawodno ść prostych cyfrowych układów sterowania ruchem Kod efektu: U02 Weryfikacja: wykład - dwa sprawdziany pisemne; ćwiczenia - dwa kolokwia Tr1A_U18 Tr1A_U11 T1A_U13 T1A_U09 Efekt: Potrafi pozyskiwa ć z literatury informacje dotycz ące techniki cyfrowej, dokonywa ć ich interpretacji i wyci ąga ć wnioski Kod efektu: U03Opis zawodu technik mechatronik: posiada umiejętności projektowania, programowania, obsługi i serwisowania urządzeń produkcyjnych projektuje, wytwarza części i zespoły maszyn i urządzeń.Charakterystyka zawodu Jest to zawód związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych.. Plan wykładu: 1.Zagadnienie sterowania 2.Zagadnienie sterowania optymalnego 3.Klasy sterowania 4.Przykłady z ekonomii, biologii, medycyny, fizyki i technikiOdwiedzając zakłady przemysłu procesowego możemy stwierdzić, że nowoczesne komputerowe systemy sterowania są kombinacją: - najnowszej technologii komputerowej - klasycznej technologii sterowania PID, która jest technologią ograniczoną głównie do układów jednowymiarowych, rozwiniętą w latach 1940 i 1950 Przyczyny dwoistościsytuacji (m.in.)Obiekt sterowania (rysunek 1.2) jest to ka Ŝdy obiekt fizyczny, który ma by ć sterowany (układ zasilania silnika, piec hartowniczy, reaktor, statek, samolot itp.)..

Teoria i technika sterowania.

Schemat obiektu regulacjiCharakterystyka Statystyczne sterowanie procesem to zespół narzędzi, które służą nadzorowaniu po- wtarzalnego procesu, w celu stwierdzenia, czy przebiega on w granicach dla niego usta- lonych.. Poniżej znajdują się różne znaczenia hasła " Sterowanie ".. Rozwój technologii informacyjnej; Czynniki warunkujące rozwój i zachowanie się człowie.. sygnałsterowany-wielkość,którajestmierzonairegulowana.. Wiadomości wstępne 9 1.1.. Sygnał - dowolna wielkość fizyczna występująca w procesie sterowania, będąca funkcją czasu i wykorzystywana do przekazywania informacji.notes for final exam podać opisy matematyczne ciągłego dyskretnego obiektu.. Zarys planu schematycznego i tablicy zależności 31 1.8.. Stworzony model pozwala na syntezę układu regulacji poprzez wprowadzenie regulatora sterującego danym obiektem lub procesem tak, by ten zachowywał się w pożądany sposób.Krótki opis: Wykład jest wstępem do współczesnej teorii sterowania.. 1x DNPPM22…/ME z 1x DNPPM22 REGULACJA PRZEPŁYWU ZA POMOCĄ ZAWORU DŁAWIĄCEGOStosowanie układów automatyki i sterowania 311[31].Z2.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 "P roj ekt w spó łf inan oany ..

Podzielenie schematu na funkcje sterowania.

podać opis obiektu niestacjonarnego?. Podsumowując powyższe, układ sterowania na tej stronie można podzielić na dwa obszary - sterowanie ręczne i automatyczne.. urządzeniesterujące-generujesygnałsterującyzwiązanyzsygnałem zadanym.Teoria i Technika Sterowania -1- Laboratorium Teorii i Techniki Sterowania Ćwiczenie 1b - Sterowanie przy zadanym stanie w układzie otwartym Projektowanie i badanie właściwości filtrów o niekończonej odpowiedzi impulsowej I.. Zobacz hasło sterowanie w Wikisłowniku.. Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, ocena stanu technicznego pojazdów, ustalanie przyczyn niesprawności oraz sposobu napraw,techniki / Mirosława Dąbrowa-Bajon.. Poznanie metod projektowania filtrów cyfrowych o nieskończonej odpowiedzi impulsowej.. Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym to dziedzina pracy odpowiedzialna za bezpieczeństwo podróżnych i przewożonych towarów.Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym to dziedzina pracy odpowiedzialna za bezpieczeństwo podróżnych i przewożonych towarów.. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców branży kolejowej, jak również firm zajmujące się automatyką kolejową i szerzej rozumianą - opartą na nowoczesnych systemach informatycznych i łączności światłowodowej oraz bezprzewodowej.Charakterystyka metod i technik zarządzania jakością 1.3.4..

Kurs:Teoria i technika sterowania (MCR035003W) 1.

sygnałsterujący,któryjestgenerowanyprzezurządzeniesterujące.. Biznes plan restauracji; CHARAKTERYSTYKA;Feb 27, 2022CHARAKTERYSTYKA ZAWODU TECHNIK AUTOMATYK STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM 1.. Jak widać z rysunku 3 oba obszary sterowania w niektórych miejscach się pokrywają.Teoria sterowania jest dziedziną automatyki i matematyki stosowanej, historyczna związana także z cybernetyką, wykorzystywana też w informatyce, naukach społecznych i przyrodniczych.. montowanie urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych.. sterowanie wielokrotne.. Cel ćwiczenia 1.. Ma to zapewnić, że efekt finalny procesu - produkt, jest oczekiwanej i powtarzal- nej jakości.proces o sterowanym przebiegu, który razem z urządzeniem wykonawczymtworzyobiektsterowania.. Obiektem sterowania mo Ŝe by ć tak Ŝe proces prowadz ący do konkretnego wyniku (proces chemiczny, technologiczny, biologiczny itp.) Rysunek 1.2. sterowanie stochastyczne.Pfauter itp. Sterowanie maszyn technologicznych, charakterystyka obrabiarkowych układów sterowania, ich klasyfikacje.. Charakterystyki obiektów regulacji i elementów automatykisterowania układami mechatronicznymi K_W16 kolokwium praca kontrolna Wykład Potrafi zaprojektować i zrealizować sterowanie układem mechatronicznymi wykorzystując różne techniki i narzędzia komputerowe..

Opis procesu sterowania 26 1.7.

układu sterowania (zawiaduje pracą procesora oraz innych części komputera) .. Zespoły pomiarowo-kontrolne w układach sterowania numerycznego.Specjalno ść Sterowanie ruchem kolejowym Jednostka prowadz ąca przedmiot Wydział Transportu Jednostka realizuj ąca przedmiot Wydział Transportu PW Zakład Sterowania Ruchem Koordynator przedmiotu dr in ż. Ireneusz Sitek, ad., Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej Zakład Sterowania Ruchem B. Ogólna charakterystyka przedmiotuCharakterystyka sprzętu komputerowego.. Podać opi s obiektu .Analogicznie podłączona jest cewka stycznika ST2.. podać opis obiektu nieliniowego?. sterowanie adaptacyjne.. Jest zdeterminowany w poszukiwaniu rozwiązań z zakresu metod sterowania układów mechatronicznych.. sterowanie predykcyjne.. Metody i techniki zarządzania jakością o szczególnym znaczeniu dla przemysłu 1.3.4.6. sygnałzadany-dyktujepożądanąwartośćsygnałuwyjściowego.. W przeciwieństwie do uproszczonej sytuacji z rysunku 1, wzmocnienie i faza każdego z elementów pętli może być zmienna i zależeć od częstotliwości i punktu pracy.To jest strona ujednoznaczniająca.. W tym przypadku jeden zawór służy jako zawór ładujący ciśnienie, a druga jako zawór rozładowujący ciśnienie.. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom Kształcenia Studia I stopnia Stopie ń in ż Rodzaj Stacjonarne Kierunek studiów Transport Profil studiów Ogólnoakademicki Specjalno ść Sterowanie ruchem kolejowym Jednostka prowadz ąca przedmiot .Opis zawodu: montowanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym stacyjnych i liniowych.. diagnostyka i utrzymywanie w sprawności technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym.. Statystyczne Sterowanie Procesem (SPC) Statystyczne sterowanie procesem według normy terminologicznej PN-ISO 3534-2:2010 [pkt.. Podać opisy matematy czne ciągłego i dyskretne go obiektu.. sterowanie bezpośrednie.. K_U01 K_U05 K_U13 K_K01Nazwa przedmiotu Technika sterowania ruchem kolejowym II Wersja przedmiotu 2012/13 A.. - Warszawa, 2014 Spis treści Przedmowa 7 1.. Sterowanie złożonymi cyklami pracy, sterowanie programowe, struktury sterowania numerycznego obrabiarek NC, CNC, DNC..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt