Opis techniczny do rozbiórki

Pobierz

Dodatkowe wyjście z poziomu piwnic zewnętrznymi schodami od strony północnej.. Lokalizacja budynku.. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Szczecinie przy ul. Nehringa 43.. Roboty rozbiórkowe należy poprzedzić ogrodzeniem miejsca rozbiórki przed dostępem osób trzecich (od strony Państwa Kucińskich), ustaleniem wejść iOPIS TECHNICZNY 7 6.0 Uwagi końcowe 1.. Dane konstrukcyjne-materiałowe Dane ogólneOpis techniczny: do projektu rozbiórki budynku gospodarczego zlokalizowanego na Czarna Dąbrówka INWESTOR : Rybacka Lokalna Grupa Działania "Pojezierze Bytowskie" 77-116 Łupawsko Ul. 2.Cel i zakres projektu rozbiórki.. Opis techniczny do projektu budowlanego rozbiórki budynku gospodarczego usytuowanego na działce nr ew. 160/8 Krempna w Krempnej I.. Fundamenty Ruiny posadowione są na fundamentach bezpośrednich, kamiennych.. Wizja lokalna, inwentaryzacja, fotografie stanu istniej ącego.. Po usunięciu z budynku całego wyposażenia, można przystąpić do rozbiórki instalacji.Prace rozbiórkowe należy prowadzić z zachowaniem wszelkich przepisów HP oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.. Przedmiot projektu.. Ogólna charakterystyka techniczna budynku "F".. Najważniejsze, że prace rozbiórkowe i zabezpieczające można rozpocząć jeszcze przed otrzymaniem pozwolenia.technologii tradycyjnej..

Opis techniczny rozbiórki.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy upewnić się, czy na miejscu objętym robotami lub w miejscach zagrożonych nie znajdują się w czasie wykonywania robót osoby postronne.Do podstawowego pisma należy dodać zgodę właściciela budynku, rysunek jego usytuowania oraz potrzebne opisy.. Prace rozbiórkowe wykonywać tylko według Projektu budowlanego i pod nadzorem uprawnionych osób.. Zlecenie Inwestora.. Istniejący stan zagospodarowania działki.. Do prowadzenia robót rozbiórkowych należy stosować wyłącznie materiały i urządzenia posiadające wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczające do stosowania w budownictwie.. Celem opracowania jest ustalenie sposobu i kolejności rozbiórki obiektu ze szczególnymOpis techniczny rozbiórki.. 1.2 Opis elementów konstrukcyjnych z oceną stanu technicznego 1.2.1.. Szkolna 12 I.. Dane ogólne.. W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych należy zapewnić ciągły nadzórWielkości charakterystyczne budynku przeznaczonego do rozbiórki: Powierzchnia zabudowy 249,20 m2 Długość 26,45 m Szerokość 9,40 m Wysokość do kalenicy 9,00 m Kubatura 1743,90 m3 Odległość od działki sąsiedniej nr 1378 0,00 m 3.Opis elementów budynku.. ul. Rynek Trybunalski 2 OPIS TECHNICZNY 1.. Cel i zakres opracowaniaOPIS TECHNICZNY do projektu rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Nehringa 43 w Szczecinie 1.0..

5.Opis techniczny rozbiórki.

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest rozbiórka parterowego, niepodpiwniczonego,OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI I ROZBIÓRKI 1.0.. Istniejące ściany zewnętrzne , ze względu na stan techniczny ,przeznaczone do rozbiórki i odtworzenia zgodnie z ich dotychczasowym obrysem, wewnętrzne ściany nośne /poprzeczne /OPIS TECHNICZNY ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW WRAZ Z OKREŚLENIEM STANU TECHNICZNEGO 4.1.. Dostęp na poddasze - klatką schodową.. Podstawa opracowania.. Podstawa opracowania: 1.. Podstawa opracowania.. Wizja lokalna w terenie.. Wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej o poprzecznym układzie konstrukcyjnym.Opis do projektu rozbiórki budynku gospodarczego.. Aktualne normatywy techniczne.. Zlecenie na opracowanie dokumentacji.. 2009 r. - Wizja obiektu przez autorów opracowania, kilkakrotna, poczynienie niezb ędnych uwag i obserwacji, odkrywek elementów konstrukcji .I OPIS TECHNICZNY Do rozbiórki istniejącego budynku restauracji 1.. Zlecenie inwestora 2.. Rozbiórka urządzeń i instalacji Warunkiem rozpoczęcia prac jest odłączenie wszystkich instalacji budynku od sieci miejskiej i potwierdzenie tego faktu wpisem do Dziennika rozbiórki..

Opis techniczny budynku.

NieOpis obiektów podlegających rozbiórce i ich otoczenia 2.1.. Celem opracowania jest ustalenie sposobu i kolejności rozbiórki obiektu ze szczególnym.OPIS TECHNICZNY 1.. Opis techniczny rozbiórki.. 8.względu na stan techniczny przeznaczone do rozbiórki, projektowane fundamenty żelbetowe monolityczne wylewane z betonu B25 zbrojone wg projektu konstrukcji .. OPIS SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH Teren na którym odbywać się będzie rozbiórka obiektów budowlanych należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.. Opis stanu istniejącego-stodoła 1.1.. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych.. mapa sytuacyjno wysokościowa.. Ogldziny budynku 3.. Prawo Budowlane.. Nierzadko wymaga się również projektu np. rozbiórki stodoły oraz innych pozwoleń czy uzgodnień.. Obowi ązuj ące polskie przepisy techniczno-budowlane.. Położenie Obiekt podlegający rozbiórce znajdują się na terenie działce Nr 47/4 obr.61 przy ul. Grunwaldzkiej 23A w Olsztynie Wejście na działkę od strony południowo-wschodniej drogą wewnętrzną połączoną z ul. Mikołaja Trąby.1 OPIS TECHNICZNY do projektu rozbiórki Przybudówki budynku Hydromechaniki Politechniki Gdańskiej 1.0.. Szczegółowy opis inwentaryzacyjny zawiera ekspertyza obiektów cementowni "Grodziec" dlaOPIS TECHNICZNY do projektu rozbiórki Przybudówki budynku Hydromechaniki Politechniki Gda ńskiej w Gda ńsku, ul. G. Narutowicza 11/12 1.0..

Projekt zagospodarowania terenu rozbiórki.

1.Podstawa opracowania.. Podstawa opracowania i literatura - Zlecenie Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o.. Podstawa opracowania 1.1 Zlecenie Inwestora 1.2 Mapa sytuacyjno- wysokościowa 1:500 1.3 Oględziny i inwentaryzacja w zakresie niezbędnym do niniejszego opracowania 2.. Cel i zakres opracowania.. Wejście główne do budynku zlokalizowane jest od strony południowej.. Podstawę opracowania stanowią: zlecenie inwestora.. Podstawa opracowania:OPIS TECHNICZNY do projektu rozbiórki budynku warsztatowego z wiat i budynkiem gospodarczym Podstawa opracowania 1.. W Piotrkowie Tryb., Al.. STAN TECHNICZNY Budynek użyteczności publicznej, będący przedmiotem częściowej rozbiórki, jest budynkiem jednokondygnacyjnym, bez podpiwniczenia.. Dane ogólne 1) Przedmiot opracowania: projekt rozbiórki budynku gospodarczego.. Podstawa opracowania.. Powierzchnia zabudowy stodoły: 916,11 m2 Wysokość budynku 9,0 m. III.DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE 1.. OPIS TECHNICZNY do rozbiórki części budynku garażowo-warsztatowego I DANE OGÓLNE 1.. OPIS TECHNICZNY 1. wizja lokalna.. Stan istniejący.. Budynek położony jest w Będzinie przy ul. Barlickiego na terenie byłej Cementowni Grodziec (działka geodezyjna nr 346/12 w obręb Grodziec).. Właścicielem budynku i działki jest Gmina Miasto Szczecin.Przeznaczony do rozbiórki budynek mieszkalny o wymiarach zewnętrznych 4,50 x 2,60 m i wysokości kalenicy 3,25 m jest budynkiem parterowym, nie podpiwniczonym przykrytym .. 3) Lokalizacja obiektu: województwo- łódzkie, powiat- skierniewicki, gmina- Bolimów,4.4.. Temat opracowania.IV.. - Umowa nr ZL/29 OTI/09, z dnia 20.. - Umowa nr ZL/29 OTI/09, z dnia r. - Wizja obiektu przez autorów opracowania, kilkakrotna, poczynienie niezbędnych uwag i obserwacji, odkrywek elementów konstrukcji, badań makroskopowych, także dokumentacji foto.Pprojekt rozbiórki budynku oficyny południowej i zachodniej w Piotrkowie Tryb.. 2) Inwestor: Nadleśnictwo Radziwiłłów, ul. Senatorówka 2/2, 96-330 Puszcza Mariańska.. Podstawa formalna opracowania.. Mapa zasadnicza w skali 1:500 Cel i zakres opracowania Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu rozbiórki obiektów przeznaczonych do wyburzenia zlokalizowanych w Koninie .May 6, 20218 3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt