Dlaczego osoba mówiąca zwraca się do adresata tren 7

Pobierz

Sam .Liryka bezpośrednia to ta, w której podmiot liryczny zwraca się wprost do adresata w pierwszej osobie liczby pojedynczej.. Podmiot liryczny ujawnia się poprzez liczne zaimki ("mojej", "me", "mi").. Podmiot liryczny (tu J. Kochanowski), Ojciec, na zasadzie kontrastu opisuje dom w Czarnoleskie jeszcze za życia córeczki i tuż po jej śmierci.. Do wersu 6 rozciąga się wprowadzenie, które stanowi motyw przewodni całego utworu.. Starożytność wykształciła specjalne reguły dotyczące komponowania utworu o tematyce żałobnej.. Ojciec zwraca się bezpośrednio do zmarłej, dzięki czemu wiersz swą formą przypomina list.. Osoba mówiąca w wierszu buduje przed odbiorcami obraz nieszczęśliwego, cierpiącego ojca, który nie może się pogodzić z utratą córki.Tren VII (Nieszczęsne ochędóstwo, żałosne ubiory.). - analiza i interpretacja.. Aby określić sytuację liryczną, badamy: Kto mówi?. - przypomnisz sobie, co to jest ARCHAIZM i sprawdzisz, czy potrafisz wskazać .To, jak się wypowiada, w jakich okolicznościach - determinuje sytuację liryczną.. 3.Podsumowanie Nauczyciel pyta uczniów: Poznaliście wiele tekstów.. Podmiot liryczny nie odnajduje już jednak ukojenia w filozofii stoickiej, zabraniającej popadania w euforię i rozpacz.Podmiot zwraca się do: płaczu, lamentów, trosk, wzdychań, żalów, frasunków, załamania rąk.. Tren VII stanowi comploratio, czyli opłakiwanie, które "przede wszystkim miało ukazać ogromny żal ( luctus )" (Janusz Pelc).Rymy są sąsiadujące, parzyste i gramatyczne Tren VII rozpoczyna się apostrofą..

Jest to liryka zwrotu do adresata.

Już sam tytuł określa rodzaj liryki, z jaką w tym wypadku mamy do czynienia - jest to liryka inwokacyjna, podmiot zwraca się w tym wypadku do uosobionych fraszek.1.Kto jest podmiotem lirycznym w wierszu?. "Ty" liryczne (Adresat) Osoba, do której skierowany jest utwór, odbiorca inwokacji, apostrof, pytań i pouczeń.. Jeśli idzie o cały cykl, Tren V należałby do grupy tych, które charakteryzują zmarłą córeczkę.. Odpowiedź: - Adresaci: ubrania Urszulki i ona sama.. (np.: wiek płeć, kondycja, doświadczenie, stan uczuciowy, stosunek do świata) Do kogo?. Odwołuje się także do Heraklita oraz Symonidesa.Dlaczego osoba mówiąca zwraca się do adresata?. Żali się, skarży na nieszczęsne ochędóstwo (stroje), które przypomina mu o jego utraconej córce.. ty jesteś jak zdrowie;stoickiej i jej nieprzystawalność do rzeczywistości, a także stwierdził z rozczarowaniem, żąe niczym nie różni się od innych ludzi, gdyż jest tak samo jak wszyscy bezradny w obliczu cierpienia.. 2.TEMAT: TRENY Jana Kochanowskiego, cz.2.. Nawiązania mitologiczne.. W tekście pojawia się odwołanie do Persefony - "O, zła Persefono".. SŁOWO WSTĘPU: Na dzisiejszej lekcji: - poznasz "Tren V" oraz "Tren VII", - utrwalisz cechy TRENU jako gatunku lirycznego.. Tren V stanowi w całości metaforę - poeta porównuje Urszulkę do drzewa oliwkowego, które zostaje nieopatrznie ścięte..

Jest to więc liryka zwrotu do adresata.

→ Kim jest osoba mówiąca?. - ,, Nieszczęsne ochędóstwo, żałosne ubiory/ Mojej najmilszej córy" oraz ,, Już ona członeczków swych wami nie odzieje".. Bliscy próbują przekonać poetę, że płacz i żal nie mają sensu, ponieważ każde życie darowane przez Boga kiedyś musi się skończyć.. Kompozycja Trenów oparta jest na wprowadzeniu części składowych klasycznego epicedium, które składa się z kilku kolejnych ogniw.. - Ponieważ, tren do utwór o charakterze żałobnym, poświęcony zmarłej osobie, wyraża żal i rozpacz podmiotu.Na tym wła­śnie kon­tra­ście ba­zu­je gorz­ka wy­mo­wa oma­wia­ne­go wier­sza.. Urszulka, poprzez porównanie do "małej oliwki", ukazana została jako istota bardzo delikatna, małe .Postać mówiąca w wierszu Podmiot liryczny w wierszu śmiało można utożsamiać z autorem - to częsty zabieg w trenach jako gatunku literackim.. odpowiedział (a) 13.02.2010 o 09:33: 2. Osoba mówiąca zwraca sie do adresata w sposób smutny.. Podmiot zwraca się do: płaczu, lamentów, trosk, wzdychań, żalów, frasunków, załamania rąk.. Obecny w utworze jako temat, bohater, ważna postać, której poświęcono wiersz.Tren, jako gatunek, sięga tradycji antycznej.. 2.Na podstawie treści utworu odpowiedz na pytania.. Na jego całość miały się składać następujące części: ukazanie wielkości straty, pochwała zmarłego, napomnienie i wreszcie pocieszenie.Pragnie śmierci, ponieważ tylko tak będzie mógł spotkać się ze swoim dzieckiem..

•Opowiesz do kogo zwraca się podmiot liryczny.

?Jan Kochanowski tren I.. - powtórzysz takie środki stylistyczne, jak: EPITET, PORÓWNANIE, METAFORA, APOSTROFA, ZDROBNIENIE.. Zostaje sformułowany wniosek: W "Trenie IX" poeta krytykuje filozofię stoicką, którą wcześniej propagowal w pieśniach.. → Kim jest adresat liryczny?. W utworze tym wypowiada się osoba wierząca, która pragnie podziękować Bogu za jego dobroć.. Kiedy podmiot liryczny zwraca się do bohatera, wówczas "ty" i "on" liryczne to ta sama osoba.. Interpretacja Trenu VII Po­dob­nie jak w po­przed­nich "Tre­nach" przy­czy­ną ża­ło­by i cier­pie­nia pod­mio­tu li­rycz­ne­go jest utra­co­na ra­dość z có­recz­ki.xXAgusiaxX227.. Odwołuje się także do Heraklita oraz Symonidesa.Do kogo zwraca się osoba mówiąca ?. Żałosne ubiory, czyli przywodzące na myśl żal patrzącemu na nie ojcu.. (Persefona to pani podziemnego królestwa, która została porwana od matki - rozpaczającej po stracie .. D) WYPISZ ŚRODKI STYLISTYCZNE: • WYKRZYKNIENIE.Tren V - interpretacja i analiza.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie przedmiotowym.. Adresatem może być konkretna osoba lub zbiorowość, ale też upersonifikowane zjawisko lub pojęcie.. 1.Zapoznaj się z utworem Jana Kochanowskiego Tren I podręcznik str. 86.. Nastrój wiersza Pełen rozpaczy, buntu przeciwko straszliwym wyrokom losu.Na podstawie fraszki na dom w czarnolesie uzupełnij notatke w lukach zapisz odpowiednie słowaOsoba mówiąca czyli.zwraca się.do adresata którym jest Odpowiedz przez Guest Osoba mówiąca, czyli podmiot liryczny zwraca się apostrofą do adresata, który, jest Bóg.Temat: Wobec śmierci..

Do kogo zwraca się podmiot liryczny?

Chodzi o ubiory, które podmiot liryczny ogląda Podmiot liryczny żali się, skarży na nieszczęsne ochędóstwo, które przypomina mu o jego utraconej córce.Adresatką trenu jest Urszulka.. Jak myślisz, dlaczego?. Co może symbolizować oliwka?. Tren został napisany wierszem ciągłym, liczy czternaście wersów.W ostatniej części trenu, osoba mówiąca zwraca się do licznych pocieszycieli.. (sprecyzowany, konkretny - czy uogólniony) O czym?W kilku wypadkach właściwie trudno jest ustalić, do kogo naprawdę zwraca się podmiot; adresat wypowiedzi albo pozostaje niesprecyzowany, albo też podmiot zwraca się do niego tylko w jednym fragmencie pieśni, (czasem dopiero na końcu) - jak gdyby potrzebny był mu nie tyle słuchacz, lecz jedynie pretekst do wypowiedzenia kilku .•Nacobezu (2. osoba) •Wyjaśnisz, kto i w jaki sposób wypowiada się w utworze (w której osobie, czy mówi o sobie czy o kimś innym).. O czym mówi podmiot .zwraca swoją wypowiedź do adresata( "ty" liryczne).. A) ADRESAT • Do kogo zwraca się osoba mówiąca.. 5.smutek, ogromny żal, cierpenie,opłakiwanie,tęsknota.. "Tren VII" rozpoczyna się apostrofą, którą podmiot liryczny kieruje do ubrań swojej zmarłej córki.. "On" liryczny (Bohater) Ktoś, o kim opowiada podmiot.. • •Narysuj w zeszycie obrazek, z którym kojarzy ci się ten tren.. •Wskażesz, jakimi środkami językowymi posługuje się osoba mówiąca w utworze, o jakich uczuciach mówi.. Kto w nich popadł z kim w konflikt i co było jego przyczyną ?Do fraszek to utwór o charakterze autotelicznym, wiersz mówi o fraszkach w ogóle, a więc również o sobie.. Wniosek: Adresat może być bohaterem!. Litwo, Ojczyzno moja!.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt