Program profilaktyczno wychowawczy

Pobierz

W czerwcu 2021 r. została podsumowana realizacja Programu Wychowawczo- Profilaktycznego i przedstawiona Radzie Pedagogicznej.. 3.Szkoła z 200-letnią tradycją.. Realizowane są w nim wszystkie zadania wychowawcze zawarte w Programie Wychowawczo- Profilaktycznym na lata 2020/2024.Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez któref ormuje się osobowość młodego człowieka.. gen. Józefa Gizy w WielogłowachPlan wychowawczo - profilaktyczny na rok szkolny 2021/2022 został opracowany na bazie Planu profilaktyczno - wychowawczego na rok 2020/2021 oraz priorytetów MEN i kierunków realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2021/2022.. Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska, analizuje się potrzeby i zasoby szkoły z obszaru wychowania i profilaktyki w przedszkolu na podstawie: 1) spostrzeżeń wychowawcy na temat grupy, 2) ankiet dla nauczycieli i rodziców, Cele szczegółowe:Program Profilaktyczno-Wychowawczy Epsilon Działania w ramach programu Epsilon obejmują warsztaty z klasami, spotkania szkoleniowe i konsultacyjne z wychowawcami oraz materiały dydaktyczne do dalszej pracy z uczniami i rodzicami.. Sprawozdanie sporządzono na podstawie:Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli..

Grupa/grupy odbiorców programu.

Reforma edukacji od nowego roku szkolnego 2017/2018 (prezentacja) Opracowujemy i ewaluujemy program wychowawczo-profilaktyczny szkoły Program wychowawczo- -profilaktyczny szkoły.. Opracowywanie i ewaluacja (prezentacja)Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.Program Wychowawczo - Profilaktyczny został stworzony na bazie poprzedniego Programu obowiązującego w szkole w latach 2017 - 2020.. Założenia programu.Program profilaktyczno-wychowawczy powstał w oparciu o przepisy Prawa Oświatowego - Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.. Program składa się z trzech modułów, realizowanych w odstępie czasowym.Eliminowanie z wychowania i języka szeregu wartości, które stanowią istotny warunek kształtowania się poczucia tożsamości osobistej.. WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY.. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.Sep 24, 2020Podstawowe założenia naszego programu wychowawczo-profilaktycznego to: wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie), rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,Realizacja Szkolnego programu profilaktyczno - wychowawczego przebiegała zgodnie z planem..

Trenerzy programu - osoby uprawnione do szkolenia realizatorów.1.

Sep 21, 2020Program wychowawczo-profilaktyczny - krok po kroku Wychowanie i profilaktyka w szkole i placówce.. W całym procesie wdrażania programu profilaktyczno-wychowawczego kluczowe znaczenie ma osoba wychowawcy-nauczyciela, który pełni cztery podstawowe funkcje: bycia wzorem dla wychowanka;Klauzula informacyjna.. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Publiczna Szkoła Podstawowa im.Władysława Jagiełły w Jedlni, Jedlnia 93, 26-670 Pionki.program wychowawczo- profilaktyczny stanowi skoordynowany system działań mających na celu wspomaganie wychowawczej roli rodziców, nauczycieli i specjalistów, dostarczanie wiedzy i kształtowanie świadomości zasad społecznego współżycia, a także przygotowywanie uczniów do odpowiedzialnego, dorosłego życia i jak najefektywniejszego …Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY "Dorastanie do wartości" Szkoła Podstawowa nr 1 im..

Pośredni odbiorcy: rodzice uczniów biorących udział w programie.

zgodnie z przyjętym Programem Profilaktyczno - Wychowawczym .Oct 21, 2020Szkolny program profilaktyczno - wychowawczy przeznaczony jest głównie dla wszystkich uczniów Prywatnej Szkoły Podstawowej Anglojęzycznej PBIS, ale również uwzględnia całą społeczność szkolną (rodziców, nauczycieli, dyrekcję, pracowników obsługi).. Szkoła Podstawowa im.. Wnioski posłużą za podstawę do planowania i ewentualnej modyfikacji działań wychowawczych i profilaktycznych na rok szkolny 2021/2022.. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r- Prawo oświatoweProgram Polityki Rodzinnej Państwa, Konwencję o prawach dziecka, Podstawę programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, Statut Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku.. Jak radzić sobie ze złymi emocjami?. Diagnoza zagrożeńPROGRAM.. Mariusza Zaruskiego w Gdańsku "Nauczanie i wychowanie - respektując chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki.i społecznej.. Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku oparty jest o tzw.Program wychowawczo-profilaktyczny Przedszkola Nr 6 5.. W sferze społecznego rozwoju ucznia: w zakresie zadania- zapoznanie z podstawowymi prawami ucznia i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka społeczności szkolnej, rodziny i krajuPodstawowym celem i założeniem programu wychowawczo-profilaktycznego jest kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw oraz wyposażenie ich w niezbędne wiadomości i umiejętności w zakresie funkcjonowania w społeczeństwie oraz bezpieczeństwa, rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom we współczesnym świecie..

Zawartość merytoryczna z uwzględnieniem nowej podstawy programowej.

Zapobiegamy agresji i żyjemy w zgodzie.. z 2020 r. poz. 910) oraz wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. Ponadto uwzględniono:Dopełnieniem programu jest nawiązanie współpracy z osobami wspomagającymi proces wychowawczy.. Diagnoza sytuacji wychowawczej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt