Wykres funkcji liniowej zadania pdf

Pobierz

(5 pkt) 2x—3 dla x < 2 Funkcja okrešlona jest wzorem x dla 2 < x < 4 a) Uzupelnij tabelç.. FUNKCJA LINIOWA - przykładowe zadania na pracę klasową.. Funkcje Zestaw C.. Podaj wzór funkcji liniowej, której wykres jest prostą przechodzącą przez punkty .. Dla jakich .b) Naszkicuj wykres funkcji f dla argumentów mniejszych od 10.. Z wykresu funkcji odczytaj jej dziedzinę, zbiór wartości oraz argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartość -1.. Na początku wykreślisz prostą funkcję opisaną wzorem y = 2x.. Jeden z rysunków przedstawia wykres funkcji liniowej f(x)=ax+b, gdzie a>0 i b<0.. (1 pkt) Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu pewnej funkcji liniowej y Jakie znaki majQ wspólczynniki a i b ?. (3 pkt) 4 Egzamin maturalny z matematyki Arkusz I Zadanie 3.. Wyznacz dziedzinę funkcji oraz podaj miejsca zerowe funkcji: a) ( )=𝑥+2 2𝑥−8 b) ) ( =√ −5 c) ( )=3−2𝑥 √𝑥−2 x y 1 1 wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkt A(-6,0) i jest równoległy do wykresu funkcji y = x 3 1.. Zadanie 1. argumentów funkcja f przyjmuje wartošci wiçksze od 2?. Zadanie 10 O funkcji liniowej wiadomo, że f(1) 2 oraz, że do wykresu tej funkcji należy punkt P ( 2,3 .Zadanie 1.. W naszym przykładzie a = m − 1, zatem aby funkcja była rosnąca to:Zadania wprowadzaj ące: 1.. Zadanie 8 Prosta o równaniu f (x) 3mx 2 jest prostopadła do prostej 1 2 1 f ( ) 1x ..

Narysuj wykres funkcji liniowej U=2−1 2.

24. Podaj zbiór argumentów funkcji , dla których przyjmuje ona wartości ujemne.. Liczba jednostek lekcyjnych: 1 lekcja Cele poznawcze Ogólne: Zapoznanie uczniów ze sposobem szkicowania wykresów funkcji Wyniki nauczania: wymagania szczegółowe: Uczeń: Umie wyznaczyć dziedzinę funkcji; Wie jak wygląda wykres dla .Zadanie 24.. Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji liniowej U= = T+.. a>0 funkcja rosnąca, a< 0 funkcja malejąca, a= 0 funkcja stała 9) Ustalenie zależności kąta nachylenia wykresu .Odczytywanie z wykresu własności funkcji (dziedzina, zbiór wartości, miejsca zerowe, maksymalne przedziały, w których funkcja maleje, rośnie, ma stały znak, punkty,Szczepana Humberta, al.. liceum nowa era chomikuj.pdf na koncie .View przykładowe zadania funkcja liniowa.pdf from MATH 123 at University of Warsaw.. Zadanie 25.. Ježeli wyznaczymy y z kaŽdego równania tego uktadu, otrzymamy Y 2x—2.FUNKCJA LINIOWA monotoniczność.. Zadanie 9 Punkt A 1( 1,2) leży na wykresie funkcji liniowej f ( 2)x m .. Przykłady wykresów funkcjiMusisz wiedzieć, że funkcja liniowa bardzo często pojawia się w zadaniach maturalnych, dlatego wskazane jest dokładne zrozumienie własności tej funkcji, które zostały dokładnie omówione poniżej.. Zadanie 2.. Wyznacz odciętą punktu A..

Narysuj wykres funkcji f (x) Zadanie 27.

Zadania krótkiej odpowiedzi Zadanie 1. a) Wyznacz warto ü a, dla której miejscem zerowym funkcji f jest liczba -1. b) Wyznacz warto ü a, dla której prosta b dca wykresem funkcji f jest nachylona do osi OX pod k tem 60q.. Napisz wzór funkcji liniowej której zbiorem warto ści jest zbiór {−1}.. Wyznacz wzór funkcji liniowej f przedstawionej na wykresie.. Musimy pokazać, że punkty wykresu są współliniowe.. Wyznacz wzór funkcji liniowej f (x) wiedząc, że: a) należą do niej punkty (-1,2) i (3,5), b) należy do niej punkt (-2,3) i jest ona równoległa do prostej y=2x 1,Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f. Zbiorem rozwiQzafi nierównoéci f (x) > 2 jest zbiór: B. 22 3.. Funkcje wymierne .. (4 pkt) Z wykresu funkcji f odczytaj: a) dziedzinç,Życzę powodzenia!Zadania powtórzeniowe do matury - FUNKCJA LINIOWA Zadanie 1 Znajdź wzór funkcji liniowej y = ax + 9, x należy do R, której miejscem zerowym jest liczba 3. a) sporządź wykres tej funkcji.Zadanie 10 (1 pkt) Funkcja liniowa okrešlona jest wzorem f (x) liczba + 4 .. c) Wyznacz warto ü a, dla której równanie ax 4 2a 4 ma niesko czenie wieleJešli znamy wykres funkcji , možemy tatwo uzyskaé wykres funkcji Gdy rozwiazujemy nierównošé wielomianowq, to rozk{adamy najpierw wielomian na czynniki liniowe lub kwadratowe o delcie ujemnej..

7) Nazwanie wykresu funkcji liniowej.

Zadanie 3.. Funkja c B( T) = 0,5 T−6 jest a)malejąca i jej wykres przechodzi przez punkt (0,6) b)rosnąca i jej wykres .Podaj wzór tej funkcji i oblicz jej warto ść dla argumentu 20.. Wprowadzenie wykresu funkcji liniowej (15 minut) Ćwiczenie Zaznacz w układzie współrzędnych punkty wykresu funkcji y = 2x + 1 dla x∈R.. FUNKCJA LINIOWA 1.. Mickiewicza 5, 31-120 Kraków Klasa: 1 TSB Temat: Szkicowanie wykresu funkcji.. Zadanie 2.. Wyznacz liczbę b, dla której: a) wykres funkcji f przecina oś OY w punkcie (0,7) b) miejscem zerowym funkcji jest liczba 8.. Wyznacz m.. Pech chcial ze za zadne skarby nie potr.Witam wszystkich , zaliczenie tego .. przedzial .7.Napisz wzor funkcji liniowej, ktorej wykres przechodzi przez punkt A(-5,0) i jest rownolegly do wykresu funkcji y = 0,2 x.. Funkcja liniowa - Teraz matura - Nowa Era easyMAT.pl.. Zadanie.. Funkcja liniowa f(x)=6−2x przyjmuje wartości nieujemne wtedy i tylko wtedy, gdy: .. należy do wykresu funkcji liniowej określonej wzorem f(x)=(3−2a)x+2.. Jak się zapewne domyślasz, jej wykres ma postać linii prostej.. (0-2)Zadanie 7 Wyznacz miejsce zerowe funkcji f (x) 2 2x 6.. Napisz wzór funkcji liniowej, która jest funkcj ą stał ą i jej wykres przechodzi przez punkt A =(−1,5).. A. a < 0 ib<0 B. Zadanie 24..

Miejscem zerowym tej funkcji jest Zadanie 9.

Zadanie 2.. (2 pkt) Wykrcs funkcji liniowej przechodzi przez punkt (—2, 4), Funkcja przyjmuje wartoéci ujemne wylacznie dla argumentów wiekszych od 2. Podaj wzór tcj funkcji.. Pytania pomocnicze: • Co jest dziedziną funkcji?Funkcja liniowa opisuje zależność między zmiennymi x (tzw. argumentami) i y (tzw. wartościami), np. y = 2x, y = x + 5, y = -2x + 3.. Miejscem zerowym funkcji liniowej f ( x) (a 1) x 3 jest .. Punkt A o rzędnej -8 należy do wykresu funkcji f x = 1−x 2. b) Naszkicuj wykres funkcji f. c) Podaj wszystkie liczby calkowite x spelniajqce nierównošé f (x) —6.. Zadanie 2.. (1pkt) Wskaż m, dla którego funkcja liniowa f ( x) = ( m − 1) x + 6 jest rosnąca: Aby funkcja określona wzorem y = a x + b była rosnąca to współczynnik a musi być większy od zera.. Zadania krótkiej odpowiedzi Zadanie 1. na osi x punkt POSTAC OGÓLNA AX2 = O a prostopad{oéé funkcji liniowych Y — alX b równolegtoéé funkcji liniowych Y — alX b f. rosnqca f. malejqca stata miejsce zerowe punkt przeciecia z osia OY to punkt (0 , b) wspótczynnik kierunkowySprawdzenie pracy domowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykres funkcji (5 minut) 2.. (3 pkt) Dana jest funkcja f:RRo okre lona wzorem () 4f x ax .. Mając funkcję y = 2x - 3 a) wykonaj wykres funkcji liniowej w zbiorze liczb rzeczywistych b) odczytaj z wykresu miejsce zerowe funkcji6) Określenie ilości punktów potrzebnych do narysowania wykresu funkcji liniowej.. Dane są dwie funkcje: y = x - 1 i y = -2x - 4.3 Zadanie 3.. Dla jakich Oblicz pole figury ograniczonej tym wy- Zadanie 26.. Odpowiedź prawidłowa C Zadanie 3.. Funkcja f(x)=0,5x−6 A. jest malejąca i jej wykres przechodzi przez punkt (0,6) B. jest rosnąca i jej wykres przechodzi przez punkt (0,6) C. jest malejąca i jej wykres przechodzi przez punkt (0 .Wykresy, wzory i współczynniki funkcji liniowej - zadania.. Wyznacz m.. Wartości ujemne przyjmuje dla:należy do wykresu funkcji.. Wtedy A. a = B. a = −2 C. a = D. a = 2 Zadanie 15 (1 pkt.). (2 pkt) Wyznacz dziedzinç i miejsca zerowe funkcji f = Zadanie 2.. (2 pkt) Wyznacz dziedzinç funkcji f (x) Zadanie 3.Zadania powtórzeniowe Zadanie 1.. (2 pkt) Wyznacz wzór funkcji liniowej f, ješli f (2) = 7 i f (—1) Zadanie 3.Zadanie 7 (1 pkt.). Funkcja liniowa f jest opisana wzorem f (x) 2x 3b 4.. 8) Ustalenie zależności monotoniczności funkcji liniowej od wartości współczynnika kierunkowego.. Napisz równanie prostej, która nie jest wykresem funkcji i .Zestaw C..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt