Specyfikacja techniczna budynku

Pobierz

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE STOLARKA 1.. Dotyczy nadbudowy budynku koszarowo-szkoleniowego i administracyjnego w O środku Szkoleniowym Wojewódzkiej Stra Ŝy Po Ŝarnej w Olsztynie ul. Poranna nr 41.. Zakres robót obj ętych ST Zakres robót przewidzianych do wykonania: .. poza budynkami odbiorców, zaopatruj ące w wod ę ludno ść lub zakłady produkcyjne.Page 3 of 4 MIEDZY LASEM A CISZĄ SPECYFIKACJA TECHNICZNA 9.. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budow ę.1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV ROZBIÓRKI ROZBUDOWA BUDYNKU PORADNI O KLATKĘ SCHODOWĄ Z WINDĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ JEGO NADBUDOWY ZE ZMIANĄ GEOMETRII DACHU Inwestor: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Majowa 17/ Otwock Adres obiektu: dz. nr ew. 55/4 obr.. Przedmiot ST. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko wSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA I MODERNIZACJA BUDYNKU "D" KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU ST-B08 ROBOTY MUROWE WYKŁADANIE ŚCIAN - ŚCIANKI GK 1.. WSTĘP 1.1.. PARAPETY WEWNETRZNE - do własnego wykończenia.. 1.1.SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STO - 01 WYMAGANIA OGÓLNE Nazwa i adres obiektu : Zespół Szkół Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3, ..

WSTĘP 1.1. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robÓt.

1.2.Zakres stosowania ST Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstaw ę opracowania jakoSPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSERWACJA, OKRESOWE PRZEGLĄDY SERWISOWE I NAPRAWY URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 12.. Zakres .1.. 0,40 m. Moduł planowania aranżacji.. Powierzchnie dla Najemców wykończone są w wysokim standardzie wraz z wykładziną, sufitem podwieszonym, wykończonymi ścianami zewnętrznymi.Wysokość przestrzeni między sufitem podniesionym i stropem.. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Umultowskiej Ogólne wytyczne budowy przyłącza światłowodowego.. 8,10 m. NOŚNOŚĆ STROPÓW.. Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jest remont budynku magazynowego nr 6 w kompleksie wojskowym w Gdyni w zakresie: wymiana bram garażowych, wymiana stolarki drzwiowej, remont ramp, remont posadzek pomieszczeń magazynowych, malowanie pomieszczeń, 1.2.Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. spis zawartości 1.zabytkowego budynku koŚcioŁa parafialnego p.w..

DRZWI - drzwi wejściowe do budynku drewniane - wyposażone we wkładkę, drzwi ocieplone.

Dopuszcza się zmiany, które są zaakceptowane przez kierownika budowy i architekta.3 453.. Adres inwestycji: 61-851 Pozna ń ul. Zielona 8 Inwestor: Starostwo Powiatowe Pozna ń; ul. Jackowskiego 181 Specyfikacja techniczna budowy przyłącza światłowodowego do budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu im.. etap iii 15 szczegÓŁowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robÓt budowlanych (stwiorb) sst ocieplenie Ścian, malowanie, wymiana stolarki,nawierzchnie z kostki betonowej, posadzki i wykŁadziny.. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku "Szpitala Rogera" - siedziby ZPKWS w Rudach mieszczącej się przy ul. Raciborskiej 10 1.2.. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki w Budynku Międzynarodowego Centrum Kultur przy ul. śeromskiego 12 w Kielcach.SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH .. skanera RTG przystosowana do prześwietlania samochodów ciężarowych i budynek obsługi skanera wraz z niezbędnym uzbrojeniem terenu obejmującym swoim zakresem w szczególności sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, .Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1..

3 ulmajowa 17/ Otwock 1remont elewacji budynku administarcyjno - warsztatowego pgk "saniko" sp.

Niniejszą Specyfikacją Techniczną objęte są następujące prace: -demontaż istniejących instalacji -montaż infrastruktury kablowejspecyfikacja techniczna Kompleks budynków Harmony Office Center wykonany jest z całkowicie wykończonymi powierzchniami wspólnymi.. CPV-45111100-9- Roboty w zakresie burzenia.. Specyfikacja odpowiada faktycznemu wykonaniu projektu.. Dźwig towarowo osobowy 2.bieg 1000 budynek nr 104 12 (1 x w miesiącu)Obiekt: Budynek użyteczności publicznej- remont pokoju 125 Adres: Koszalin ul. Generała Władysława Andersa 34 Inwestor: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 1.2.Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich w w/w obiekcie.. 4,5 kN/m2.1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT BUDYNKU OSP W ABRAMOWIE Z CZĘŚCIOWYM PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ Inwestor : Gmina Abramów ul. 22 Lipca 2, Abramów Adres obiektu: Abramów ul. Lubartowska 9 Opracował : inż. Zbigniew Walaszek Maj 2012ociepleniowych (BSO) ścian budynków.. 12.Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. niepokalanego poczĘcia najŚwiĘtszej marii panny i Św. michaŁa archanioŁa w Łasku ( kolegiaty Łaskiej ) zlokalizowanego w Łasku, przy ul. warszawskiej 15, ( działka nr 146, obręb 14 )..

1.2.15 grudnia 2020 Niniejsza specyfikacja techniczna określa standard domu w osiedlu MIEDZY LASEM A CISZĄ.

Powierzchnie biurowe, ciągi komunikacyjne.. 15/1 KOD CPV : BRANśA : Roboty budowlane Budowlana ZAKRES : INWESTOR : Prace budowlane Zespół Szkół Specjalnych im.. z o.o. przy ul. komunalnej 4 we włocławku.. spis treŚci.. Przedmiot i zakres robót budowlanych Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych s wymagania dotycz-ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem instalacji wodocigowej hydrantowej w budynku1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie ADRES INWESTYCJI : Mińsk Mazowiecki, Ignaców 8, dz. nr ewid.. Zakres robót objętych w ST I O1 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające naSpecyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.. Miejscem włączenia przyłącza światłowodowego do sieci będzie istniejąca linia światłowodowa sieci POZMAN relacji Poznań Biedrusko przebiegająca w rejonie Łysego Młyna.Przystosowanie do wymaga przeciwpoarowych budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY .. Suwnica 3000 budynek nr 102 12 (1 x w miesiącu) 3.. .Specyfikacja techniczna odnosi się do całego zakresu robót objętych projektami budowlanymi, które uwzględniają niezbędne rozwiązania techniczne oraz obowiązujące normy państwowe, instrukcje i przepisy stosowane do wykonania robót zgodne z Programem Zapewnienia Jakości.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nr SP-01 KOD CPV 45312310-3 OCHRONA ODGROMOWA Nazwa Inwestycji: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWO-USŁUGOWEGO.. WSTĘP 1.1.. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotycząceSZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY IZOLACYJNE 1.. PARAPETY ZEWNETRZNE, GLIFY OKIENNE ZEWNĘTRZNE - płyta elewacyjna Cetris.. INSTALACJA ODGROMOWA.. J. Porazińskiej, Mińsk Mazowiecki, Ignaców 8 OPRACOWANO W : MPP .Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących budowy instalacji wod-kan c.w.u., centralnego ogrzewania , instalacji gazowej i kotłowni w ramach modernizacji pomieszczeń i budynku administracyjno technicznego Drogowego przejścia Granicznego w Gronowie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt